Kuraklık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de sorunu. Son yıllarda artan kuraklığın daha fazla alana yayılmaması için gerekli tedbirler alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 5 yıllık dönemine ilişkin kuraklıkla mücadele yol haritasını açıkladı.

Kriz yönetimi uygulanacak

Bakanlık önce, kuraklığın yaşandığı bölge temelinde, kriz yönetimi uygulamasına gidecek.

Kamuoyu bilinç düzeyinin artırılacak

Bakanlık tarafından hazırlanan "2023-2027 Dönemi Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı"na göre planla, tarımsal kuraklık konusunda kamuoyu bilinç düzeyinin artırılması, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlaması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde gerekli tedbirlerin alınması ve kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesini amaçlanıyor.

Su değerleri izlenecek

İl bazında yağış ve toprak nem verileri ile yer altı suyu, yer üstü suyu rasat değerleri izlenecek. Bu değerlere dayalı olarak belirlenecek eşik seviyelere göre il kriz yönetim planları oluşturulacak.

Toprak nemi ölçülecek

Bakanlık uhdesindeki zirai gözlem istasyonlarında toprak nemi ölçülecek.

Her ile ayrı plan

Kuraklıkla mücadelede her ilin kendi dinamiklerine ve özel koşullarına uygun hazırlanmış "İl Kuraklık Eylem Planları" güncellenecek.

Sulama sistemleri kapalı sisteme dönecek

Mevcut sulama sistemleri, teknik ve ekonomik olarak uygun olan yerlerde su tasarrufu sağlayan kapalı sistemlere dönüştürülecek.

Sistemlere bakım onarım

Sulama sistemlerinin bakım ve onarımları yapılacak. Planlama aşamasında olan veya yapımı devam eden sulama şebekelerinde, su kaybını azaltmak ve verimi artırmak için sulama sistemleri "kapalı sulama şebekesi" olarak projelendirilecek.

Havza yönetim ve eylem planları

Kuraklık kriz tahmin ve yönetimine katkıda bulunulacak şekilde bir "tarımsal rekolte tahmin ve izleme sistemi" oluşturulacak, kurak dönem havza yönetim ve eylem planları hazırlanacak.

Depoların su tutma kapasitesi artırılacak

Ülkenin, depolama (gölet-baraj) tesislerinin potansiyel su tutma kapasitesi artırılacak.

Atık sular yeniden sulamalara katılacak

Atık suların toplanması, arıtılmış atık suların tarım ve sanayide tekrar kullanımına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacak. Bu kapsamda, kapalı drenaj sisteminde dönen suyun arıtılarak yeniden sulamada kullanılması sağlanacak.

Yer altı suyu kuyuları haritalandırılacak

Açılmış yer altı suyu kuyuları haritalandırılacak ve periyodik olarak izlenecek, çiftçiler konu ile ilgili bilinçlendirilecek.

Kuyulara tahsis edilen debi sayaç takılarak ölçülecek

İçme, kullanma, sanayi ve tarımsal maksatlı açılan bütün yeraltı suyu kuyularına tahsis edilen debinin sayaç takılarak ölçülmesi, takip edilmesi sağlanacak.

Uygun arazi kullanım şekilleri belirleniyor

Havzalar arası su iletimi planlanacak ve gerektiğinde uygulamaya konulacak. Toprağın niteliği, arazinin yeteneği ve diğer arazi özellikleri gözetilerek uygun arazi kullanım şekilleri belirlenecek.

Ürün deseninin planlaması

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında tarım havzalarında ürün deseninin planlamasının yapılacak.

Sulama Veri Tabanı oluşturulacak

Sulama Veri Tabanı'nın oluşturulması sağlanacak. Sulama kooperatiflerince işletilen yeraltı suyu sulama projelerinin damla sulama sistemine dönüştürülmesi için adım atılacak. Sulama şebekelerinde sulama planları oluşturulacak ve gerektiğinde kısıtlı sulama programları uygulanacak.

Riskli alanlar yem bitkileri üretimine yönlendirilecek

Olası kuraklık senaryolarına göre il bazında, ürün deseni planlanarak, riskli alanlar yem bitkileri üretimine yönlendirilecek. Olası kuraklık dönemlerinde, hayvan yemi (kaba ve kesif) arz güvenliği sağlanacak.

Gerekli mal stokları oluşturulacak

Kuraklıktan kaynaklanan arz, talep etkilerinden doğacak ekonomik spekülasyonların önlenmesi ve gerekli mal stoklarının oluşturulmasına yönelik bir program belirlenecek.

Sertifikalı tohum kullanımı artacak

Kuraklık ile oluşacak gıda kısıtı riskini azaltmak için tarımda verimliliği yükselten sertifikalı tohum kullanımı artırılacak.

Kuraklığa dayanıklı yeni bitki çeşitlerinin nitelikli tohumluklarının yeterli miktarda üretimi konusunda gerekli tedbirler alınacak.

Kurak dönemlerinde toprakta suyun korunumu için su hasadı teknikleri uygulanacak.

Çiftçilere eğitim düzenlenecek

Tarımsal kuraklıkla mücadelede sulamanın etkinliğinin artırılması amacıyla çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenecek.

Çiftçilere yönelik yayın çıkartılacak

Modern ve iklim dostu sulama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yönelik olarak zengin içerikli yayın faaliyetleri gerçekleştirilecek.