Eyüpsultan ilçesi 2021 Mali yılı bütçesi 625 Milyon TL

Eyüpsultan ilçesi 2021 Mali yılı bütçesi 625 Milyon TL

İstanbul'da bulunan 39 ilçenin 2021 yılı bütçeleri, İBB Meclisi'nde oylanarak kabul edildi. Eyüpsultan ilçesi 2021 Mali yılı bütçesi 625 Milyon TL

Eyüpsultan 13.11.2020, 11:10

Eyüpsultan ilçesi 2021 yılı bütçesi 625 Milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, ilde bulunan 39 ilçenin 2021 yılı bütçeleri görüşüldü. Bütçe görüşmeleri sonucunda 39 ilçenin 2021 yılı bütçeleri belirlendi. Belirlenen bütçelere göre 2021 yılında en yüksek bütçe 852 milyon 500 bin lira ile Esenyurt Belediyesi'ne, en düşük bütçe de 44 milyon lira ile Adalar Belediyesi'ne ayrıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken twitter dan yaptığı açıklamada '' Eyüpsultan Belediyesi 2021 Mali yılı bütçesi İBB Meclisinde oy birliğiyle geçti, hayırlı olsun. Eyüpsultan’a değer veriyoruz, bütün ekibimizle şehrimize hizmet etmeyi seviyoruz!'' dedi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU YAYIMLANDI, İŞTE O RAPOR

Belediye Meclisinin 20.10.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Plan Bütçe Komisyonunun 16.10.2020 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 13

RAPOR TARİHİ : 16.10.2020

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 21063 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Komisyonumuza 05.10.2020 tarihli meclis toplantısında havale edilen 2021 Mali yılı bütçe görüşmelerinde;

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ

NEVİ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİSİN TEKLİFİ

01- VERGİ GELİRLER

144.389.035,03-TL

144.389.035,03-TL

03- TEŞEBBÜS VE MÜLK GEL.

123.554.126,95-TL

123.554.126,95-TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD.

46.804.171,72-TL

46.804.171,72-TL

05- DİĞER GELİRLERİ

151.802.070,07-TL

151.802.070,07-TL

06- SERMAYE GELİRLERİ

158.950.596,23-TL

158.950.596,23-TL

09- RED VE İADELER(-)

-500.000,00.-TL

-500.000,00.-TL

TOPLAM

625.000.000,00.-TL

625.000.000,00.-TL

2021 YILI FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

BORÇ ÖDEME

-15.000.000,00-TL

-15.000.000,00-TL

GENEL TOPLAM

-15.000.000,00-TL

-15.000.000,00-TL

2021 YILI GİDER BÜTÇESİ

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİSİN TEKLİFİ

GENEL KAMU HİZM.

315.241.649,98-TL

315.241.649,98-TL

KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZM

15.983.007,64-TL

15.983.007,64-TL

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

148.982.041,39-TL

148.982.041,39-TL

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

65.819.960,70-TL

65.819.960,70-TL

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

29.675.194,62-TL

29.675.194,62-TL

SAĞLIK HİZM.

3.713.601,73-TL

3.713.601,73-TL

DİNLENME KÜLTÜR DİN HİZM.

26.646.043,94-TL

26.646.043,94-TL

SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YARDIM

3.938.500,00-TL

3.938.500,00-TL

TOPLAM

610.000.000,00.-TL

610.000.000,00.-TL

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİSİN TEKLİFİ

PERSONEL GİDERLERİ

51.958.667,12-TL

51.958.667,12-TL

SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM

11.504.307,20-TL

11.504.307,20-TL

MAL VE HİZM.ALIMI GİDERLERİ

364.334.557,98-TL

364.334.557,98-TL

FAİZ GİDERLERİ

5.000.000,00.-TL

5.000.000,00.-TL

CARİ TRANSFERLER

31.477.930,21-TL

31.477.930,21-TL

SERMAYE GİDERLERİ

112.166.200,00-TL

112.166.200,00-TL

YEDEK ÖDENEKLER

33.558.337,49-TL

33.558.337,49-TL

GENEL TOPLAM

610.000.000,00.-TL

610.000.000,00.-TL

2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Eyüpsultan Belediyesi’nin 2021 yılı gider tahmini, '' (A) Ödenek Cetvelin de'' gösterildiği üzere 610.000.000,00-Türk Lirasıdır.

Madde 2- Eyüpsultan Belediyesi’nin 2021 yılı gelir tahmini, '' (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması'' cetvelin de gösterildiği üzere 625.000.000,00-Türk Lirasıdır.

Madde 3- Eyüpsultan belediyesinin 2021 yılı Bütçe tahminlerinde yer alan ödeneklere, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve bankalardan alınan kredi borcuna karşılık 2021 yılı içinde ödenmesi gereken -15.000.000,00-TL borç ödemesi ile denklik sağlanmıştır. “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli” (Örnek-16) bölümünde gösterilmiştir.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen faaliyet projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerin de verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

7.1 Bütçe Kararnamesi

7.2 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli

7.3 Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

7.4 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli ( Örnek-15)

7.5 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

7.6 Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

7.7 Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7.8 Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

7.9 Çok Yıllı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

7.10 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

7.11 Memur olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

7.12 İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek 23-)

7.13 İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli (Örnek-24)

7.14 237 sayılı Taşınmaz Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

7.15 Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

7.16 Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

7.17 Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Geliri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda gösterilen zamanlarda tahsil edilir.

Madde 9- 5393 sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince; Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer gelirleri kamu yararına tahsil edilmiştir, haczedilemez.

Madde 10- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11. maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakti tahsilatının azami %2 oranında ödenek ayrılır.Bu ödenek bütçenin ekonomik sınıflandırmanın (05.4.7.51) Muhtaç Asker Ailesi yardım koduna konur. Bu tertipten yılı içinde harcamayıp artan ödenekler ertesi yılın bütçesine devir eden ödenek olarak aktarılır.

Madde 11- Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi sisteminin tahakkuk ve ödeme emri işleminin tamamlanması beklenilmeden acele ve çeşitli giderler için ita amirinin izin vermesi halinde mutemetlere 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen ve her yıl yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde belirtilen miktar doğrultusunda avans verilebilir.

Madde 12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39 maddesine göre Belediye Başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

Madde 13- Belediye Encümeni Huzur Hakkı Ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 36. Maddesi gereğince nüfusa göre belirtilen oranlarda belirlenen gösterge rakamının devlet memurları için belirtilen aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunucak tutarlarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin Memur üyelerine bu tutarın yarısı ödenir.

Madde 14- Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkanı ve üyelerin meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ni geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda ödenir. Huzur Hakkı ödenecek gün sayısı 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.24.25. maddelerinde belirtilen toplantı gün sayısından fazla olamaz. Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Madde 15- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2021 yılına ait Bütçe tasarısı komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 16.10.2020 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: New Göktürk Dergisi
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Göktürk'ün en önemli sorunu nedir?
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
İmsak 05:11
Güneş 06:37
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 5 5
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 5 3
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@