Eyüpsultan ilçesi 2021 Mali yılı bütçesi 625 Milyon TL

Eyüpsultan ilçesi 2021 Mali yılı bütçesi 625 Milyon TL

İstanbul'da bulunan 39 ilçenin 2021 yılı bütçeleri, İBB Meclisi'nde oylanarak kabul edildi. Eyüpsultan ilçesi 2021 Mali yılı bütçesi 625 Milyon TL

Eyüpsultan 13.11.2020, 11:10
banner346

Eyüpsultan ilçesi 2021 yılı bütçesi 625 Milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, ilde bulunan 39 ilçenin 2021 yılı bütçeleri görüşüldü. Bütçe görüşmeleri sonucunda 39 ilçenin 2021 yılı bütçeleri belirlendi. Belirlenen bütçelere göre 2021 yılında en yüksek bütçe 852 milyon 500 bin lira ile Esenyurt Belediyesi'ne, en düşük bütçe de 44 milyon lira ile Adalar Belediyesi'ne ayrıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken twitter dan yaptığı açıklamada '' Eyüpsultan Belediyesi 2021 Mali yılı bütçesi İBB Meclisinde oy birliğiyle geçti, hayırlı olsun. Eyüpsultan’a değer veriyoruz, bütün ekibimizle şehrimize hizmet etmeyi seviyoruz!'' dedi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU YAYIMLANDI, İŞTE O RAPOR

Belediye Meclisinin 20.10.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Plan Bütçe Komisyonunun 16.10.2020 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 13

RAPOR TARİHİ : 16.10.2020

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 21063 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Komisyonumuza 05.10.2020 tarihli meclis toplantısında havale edilen 2021 Mali yılı bütçe görüşmelerinde;

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ

NEVİ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİSİN TEKLİFİ

01- VERGİ GELİRLER

144.389.035,03-TL

144.389.035,03-TL

03- TEŞEBBÜS VE MÜLK GEL.

123.554.126,95-TL

123.554.126,95-TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD.

46.804.171,72-TL

46.804.171,72-TL

05- DİĞER GELİRLERİ

151.802.070,07-TL

151.802.070,07-TL

06- SERMAYE GELİRLERİ

158.950.596,23-TL

158.950.596,23-TL

09- RED VE İADELER(-)

-500.000,00.-TL

-500.000,00.-TL

TOPLAM

625.000.000,00.-TL

625.000.000,00.-TL

2021 YILI FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

BORÇ ÖDEME

-15.000.000,00-TL

-15.000.000,00-TL

GENEL TOPLAM

-15.000.000,00-TL

-15.000.000,00-TL

2021 YILI GİDER BÜTÇESİ

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİSİN TEKLİFİ

GENEL KAMU HİZM.

315.241.649,98-TL

315.241.649,98-TL

KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZM

15.983.007,64-TL

15.983.007,64-TL

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

148.982.041,39-TL

148.982.041,39-TL

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

65.819.960,70-TL

65.819.960,70-TL

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

29.675.194,62-TL

29.675.194,62-TL

SAĞLIK HİZM.

3.713.601,73-TL

3.713.601,73-TL

DİNLENME KÜLTÜR DİN HİZM.

26.646.043,94-TL

26.646.043,94-TL

SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YARDIM

3.938.500,00-TL

3.938.500,00-TL

TOPLAM

610.000.000,00.-TL

610.000.000,00.-TL

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİSİN TEKLİFİ

PERSONEL GİDERLERİ

51.958.667,12-TL

51.958.667,12-TL

SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM

11.504.307,20-TL

11.504.307,20-TL

MAL VE HİZM.ALIMI GİDERLERİ

364.334.557,98-TL

364.334.557,98-TL

FAİZ GİDERLERİ

5.000.000,00.-TL

5.000.000,00.-TL

CARİ TRANSFERLER

31.477.930,21-TL

31.477.930,21-TL

SERMAYE GİDERLERİ

112.166.200,00-TL

112.166.200,00-TL

YEDEK ÖDENEKLER

33.558.337,49-TL

33.558.337,49-TL

GENEL TOPLAM

610.000.000,00.-TL

610.000.000,00.-TL

2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Eyüpsultan Belediyesi’nin 2021 yılı gider tahmini, '' (A) Ödenek Cetvelin de'' gösterildiği üzere 610.000.000,00-Türk Lirasıdır.

Madde 2- Eyüpsultan Belediyesi’nin 2021 yılı gelir tahmini, '' (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması'' cetvelin de gösterildiği üzere 625.000.000,00-Türk Lirasıdır.

Madde 3- Eyüpsultan belediyesinin 2021 yılı Bütçe tahminlerinde yer alan ödeneklere, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve bankalardan alınan kredi borcuna karşılık 2021 yılı içinde ödenmesi gereken -15.000.000,00-TL borç ödemesi ile denklik sağlanmıştır. “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli” (Örnek-16) bölümünde gösterilmiştir.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen faaliyet projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerin de verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

7.1 Bütçe Kararnamesi

7.2 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli

7.3 Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

7.4 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli ( Örnek-15)

7.5 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

7.6 Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

7.7 Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7.8 Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

7.9 Çok Yıllı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

7.10 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

7.11 Memur olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

7.12 İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek 23-)

7.13 İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli (Örnek-24)

7.14 237 sayılı Taşınmaz Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

7.15 Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

7.16 Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

7.17 Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Geliri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda gösterilen zamanlarda tahsil edilir.

Madde 9- 5393 sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince; Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer gelirleri kamu yararına tahsil edilmiştir, haczedilemez.

Madde 10- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11. maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakti tahsilatının azami %2 oranında ödenek ayrılır.Bu ödenek bütçenin ekonomik sınıflandırmanın (05.4.7.51) Muhtaç Asker Ailesi yardım koduna konur. Bu tertipten yılı içinde harcamayıp artan ödenekler ertesi yılın bütçesine devir eden ödenek olarak aktarılır.

Madde 11- Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi sisteminin tahakkuk ve ödeme emri işleminin tamamlanması beklenilmeden acele ve çeşitli giderler için ita amirinin izin vermesi halinde mutemetlere 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen ve her yıl yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde belirtilen miktar doğrultusunda avans verilebilir.

Madde 12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39 maddesine göre Belediye Başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

Madde 13- Belediye Encümeni Huzur Hakkı Ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 36. Maddesi gereğince nüfusa göre belirtilen oranlarda belirlenen gösterge rakamının devlet memurları için belirtilen aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunucak tutarlarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin Memur üyelerine bu tutarın yarısı ödenir.

Madde 14- Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkanı ve üyelerin meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ni geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda ödenir. Huzur Hakkı ödenecek gün sayısı 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.24.25. maddelerinde belirtilen toplantı gün sayısından fazla olamaz. Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Madde 15- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2021 yılına ait Bütçe tasarısı komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 16.10.2020 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: New Göktürk Dergisi
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Göktürk'ün en önemli sorunu nedir?
Namaz Vakti 19 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@